About Department

Department of Kannada

PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ »jªÉÄ-UÀjªÉÄ:

        1945gÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ zÀAqÀÄ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀªÀÇ DgÀA¨sÀUÉÆArvÀÄ. SÁåvÀ ¸Á»w ¥ÀArvÀ ªÉÊ.£ÁUÉñÀ±Á¹ÛçUÀ¼À CzsÀéAiÀÄÄðvÀ£ÀzÀ°è ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉeÉÓ EqÀÄvÁÛ §AvÀÄ. CªÀgÀ £ÀAvÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃgÀ ²µÀågÁzÀ qÁ. J¸ï.JA. ªÀȵÀ¨sÉÃAzÀæ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj, PÉ®ªÀÅ PÁ® ¸ÉêɸÀ°è¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ.©. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ, JA.Dgï. «±Àé£ÁxÀ gÉrØ, qÁ. §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®±ÉnÖ, ElV FgÀtÚ, qÁ. ZÀAzÀæPÁAvÀ «. Z˪Áíuï, qÁ. J¸ï. ²ªÁ£ÀAzÀ, qÁ. f.PÉ. «±ÉéñÀégÀ¥Àà ¸ÉêɸÀ°è¹zÁÝgÉ.

       FUÀ 2015gÀ°è, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ ¸ÉêÉUÁV, qÁ.¸ÀĨsÁµï ¨sÀgÀt ªÉâPɬÄAzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ qÁ.JZï.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÆ DzÀ ²æà PÉ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÄ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀ qÁ. Dgï.©. ¢ªÁPÀgÀ, qÁ. ©.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ eÉÆvÉUÉ GvÀÛªÀÄ UÁAiÀÄPÀgÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï. ©¸ÀgÀ½î  - »ÃUÉ EªÀgÉ®è 23 ªÀµÀðUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À - CzsÁå¥À£À C£ÀĨsÀªÀªÀżÀî SÁAiÀÄA G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

       ¸ÀÄ¢ÃWÀð EwºÁ¸À«gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ LaÒPÀ «¨sÁUÀzÀ°è PÀ°vÀ C¸ÀASÁåvÀ «zÁåyð-«zÁåyð¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯Á G¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄUÀ¼ÁV, PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ¸ÀàzsÁð ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁV ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁV ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ‘PÁåA¥À¸ï ¸É®PÀë£ï’UÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄR PÀA¥À¤UÀ½UÉ DAiÉÄÌ DVzÁÝgÉ. C£ÉÃPÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, PÀ«UÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÁgÀgÀÄ, PÁzÀA§jPÁgÀgÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ¢AzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ - ¤ÃªÀÇ £ÀªÀÄä ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ¸ÉÃj dAiÀıÁ°UÀ¼ÁVj.

Courses offered in the Department:  

  • ‘PÀ£ÀßqÀ LaÒPÀ’ «µÀAiÀÄzÀ DAiÉÄÌUÉ CªÀPÁ±À«zÉ (PÀ£ÀßqÀ LaÒPÀ, EwºÁ¸À, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç).
  • ©.J., ©.J¹ì., ©.PÁA., ©.©.JA. ºÁUÀÄ ©.¹.J. «zÁåyðUÀ½UÉ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå (DªÀ±ÀåPÀ) PÀ£ÀßqÀ’ DAiÉÄÌUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ: E¢ÃUÀ, ºÀA¦AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ DgÀA©ü¸À®Ä M¦àUÉPÉÆnÖzÀÄÝ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÀ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. Dgï.©. ¢ªÁPÀgï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ©.Dgï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JA.¦ü¯ï., ¦.JZïr. ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV ®¨sÀåjgÀÄvÁÛgÉ.

Facilities in the Department:

¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ:

        UÀæAxÁ®AiÀÄ: CvÀåAvÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À ±ÉæõÀ× UÀæAxÀUÀ½AzÀ »rzÀÄ, ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,000QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå.

       rfl¯ï ¯Éʧæj: PÉÃAzÀæ UÀæAxÁ®AiÀĪÀÅ ªÉÊ¥sÉÊ (EAlgï£Émï) ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. ¥ÀoÀåUÀ½UÉ £ÉÃgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄ¢ævÀ ¹.r., r.«.r. ºÁUÀÄ PÁå¸ÉmïUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀÅ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÝ ¢£ÀUÀ¼À°è DAiÀÄÝ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §AiÀĹzÀ°è, ¥ÀævÉåÃPÀªÁV UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è EgÀĪÀ PÀA¥ÀÆålgï, r.«.r. ¥ÉèÃAiÀÄgï ¸À»vÀ n.«. ¸Émï ºÁUÀÄ J¯ï.¹.r. ¥ÉÆæeÉPÀÖgïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀtÚ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁVAiÀÄÄ «ÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ.

 

Events conducted by the Department:

EVENTS-1

EVENTS-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Address

Veerashaiva College
Cantonment
Ballari

   
08392 - 242185 / 242183
    08392 - 242183
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.